Zaznacz stronę
i
CZASOPISMA I KATALOGI
Ja­kość za­wsze wy­gry­wa. Two­rzy­my atrak­cyj­ne lay­outy dla cza­so­pism i ka­ta­lo­gów fir­mo­wych, wraz z peł­nym wspar­ciem na każ­dym eta­pie przy­go­to­wy­wa­nia pu­bli­ka­cji.
KSIĄŻKI
Two­ja książ­ka to nie tyl­ko wspa­nia­ła treść, musi też do­sko­na­le wy­glą­dać. Za­pew­nia­my jej do­sko­na­łą es­te­ty­kę i czy­tel­ność oraz pro­fe­sjo­nal­ne przy­go­to­wa­nie do dru­ku.
PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE
Pa­pier to nie wszyst­ko. Przy­cią­ga­ją­ce wzrok pu­bli­ka­cje na urzą­dze­niach mo­bil­nych to ko­niecz­ność. Przy­go­tu­je­my je dla Cie­bie w naj­po­pu­lar­niej­szych for­ma­tach.
Poznaj nasze możliwości
i zobacz niektóre nasze publikacje

macOS Big Sur. Proste Poradniki
– Przemysław Marczyński, Jaromir Kopp, Artur Jopek

mac OS Catalina. Proste Poradniki
– Przemysław Marczyński, Jaromir Kopp, Artur Jopek

macOS Majave. Proste Poradniki
– Przemysław Marczyński, Jaromir Kopp, Artur Jopek

Skład publikacji, redakcja, korekta, przygotowanie do druku, ebooki, wsparcie self publishing
Mój Mac Magazyn
Mój Qnap – Jaromir Kopp
Sztuczki w macOS – Przemysław Marczyński

Spodobało Ci się i chcesz wiedzieć więcej?
Skontaktuj się z nami.

Wydawnictwo Proste
ul. Klonowa 33, 26-200 Końskie
kontakt@prostewydawnictwo.pl